fotogalerie
DOPORUČUJEME:


ČUS . KČT ústředí . KČT Moravskoslezsko . KČT Brušperk . KČT Třinec . KČT Krnov

navrhl a vytvořil Roman © Copyright 2004 - 2022


STANOVY SPOLKU

TJKČT Ostrava Poruba, spolek


___________________________________________________________
I.
Základní ustanovení
1. Spolek s názvem TJKČT Ostrava Poruba (dále jen TJKČT) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kterým je právně, majetkově a organizačně samostatná právnická osoba ustavena jako spolek, jehož účelem a hlavní činností je provozování turistiky, jak pro vlastní členstvo, tak pro neorganizovanou veřejnost
2. Sídlem TJKČT je Vietnamská 1541, Ostrava Poruba, 708 00.
3. TJKČT bylo přiděleno IČ: 26985501.
4. Všichni členové TJKČT jsou organizováni v České unii sportu (dále jen ČUS).
Z toho někteří členové jsou i členy Klubu českých turistů (dále jen KČT). Členové TJKČT, v rámci podmínek dvou členství, vzájemně uznávají postavení
a kvalifikaci vedoucích turistiky. Všichni mohou plnit podmínky k získání různých výkonnostních a turistických odznaků, podle stanovených podmínek KČT. Činnost TJKČT je organizována jedním výborem, společným cílem zajištění turistického programu.

II.
Poslání a cíle:
a/ organizovat turistickou činnost v rámci turistických aktivit, vytvářet pro ni všechny potřebné podmínky,
b/ zajistit a vytvářet podmínky pro aktivní účast mládeže, seniorů, případně rodinných kolektivů,
c/ vytvářet ekonomickou základnu pro splnění svých cílů,
d/ vést své členy a ostatní účastníky turistických aktivit k dodržování základních, etických mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti turistiky,
e/ hájit zájmy členů, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, ČUS, KČT
a dalšími organizacemi, mající vztah k přírodě.

III.

IV.
Orgány TJKČT

A. Členská schůze

 

10. Zasedání členské schůze řídí až do zvolení předsedajícího členské schůze předseda nebo pověřený člen výboru. Blíže upravuje průběh členské schůze její jednací řád. V případě volební členské schůze, též její volební řád.
11. Z jednání členské schůze je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány členské schůze byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení.
Do působnosti členské schůze náleží zejména:

 

 

B. Výbor

4. Odstoupí-li ze své funkce nebo zemře některý člen výboru, včetně předsedy, případně mu jinak skončí výkon funkce v průběhu funkčního období, pak členská schůze provede na uvolněné místo na svém nejbližším zasedání dodatečnou volbu. Funkční období dodatečně zvoleného člena výboru, včetně předsedy, končí společně s funkčním obdobím zvoleného výboru.
5. Výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výboru, a to podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
6. Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
7. Do působnosti výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů TJKČT.
Do působnosti výboru náleží zejména:

 

C. Předseda

V.
Členství

A. Členská práva a povinnosti

B. Zánik členství
1. Členství v TJKČT zaniká:

C. Zánik členství vyloučením
1. O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výbor. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu nebo sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou TJKČT poskytl.
2. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala členská schůze. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výboru, který je povinen návrh předložit členské schůzi.
3. Členská schůze rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.
VI.
Majetek a hospodaření

TJKČT nevlastní žádný movitý a nemovitý majetek.
Stanovy byly schváleny valnou hromadou.
V Ostravě Porubě dne 27. 1. 2016.

 

…………………………
Jan Pavliska

předseda

 

Anglictina Ostrava
reklama windsurfing ostrava
eshop-windsurfing
SeniorTip Ostrava